Prezydent Miasta Żory ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów w siedmiu placówkach oświatowych w naszym mieście. Termin składania ofert upływa  12 marca 2021 r. o godz. 14:00, zaś zakończenie konkursów zaplanowano na 29 marca.

 

Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora dotycząc:
– Przedszkola nr 13 im. Hansa Christiana Andersena,  przy ul. Piastów Górnośląskich 3,
–  Przedszkola nr 16 im. Czesława Janczarskiego
, na  os. Sikorskiego,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
, przy  ul. Pszczyńskiej 81,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
, przy ul. Wysokiej 13,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11
, przy ul. Wodzisławskiej 201,
– Zespołu Szkół nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera
, przy ul. Boryńskiej 2,
– Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
, przy ul. Rybnickiej 5.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597):
a) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
b) posiada wykształcenie:
– w przypadku dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego oraz dyrektora szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub  równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej,
– w przypadku dyrektora zespołu szkół publicznych lub placówek wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe,
c) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
e) uzyskał:
– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub
– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
h) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U.  z  2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t. j.),  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
i) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego,
k) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021  poz. 289 tj),
l) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia  7 października  1999r.  roku o języku polskim  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona)
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone  przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska,- lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego
7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.  z 2020 r. poz. 2141 t. j. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której  mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2019 poz. 2215)
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
16) podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „ Konkurs na stanowisko dyrektora ………………….. w Żorach” do dnia 12 marca 2021 r. godzina 14:00 na adres: Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 Żory.

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Żory. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żory, Rynek 9 tel. 32 43 48 122.

Źródło: UM Żory

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj