Przedszkole nr 16 w Żorach zaprasza do udziału w V Miejskim Konkursie Plastycznym “Maska Karnawałowa”

Regulamin konkursu:

I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach
II. Cele konkursu:
• Zachęcanie dzieci do aktywności plastycznej
• Rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji dziecka
• Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej maskę karnawałową oraz przesłanie jej do organizatora;
2. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku
5 – 6 lat z terenu miasta Żory;
3. Praca może być wykonana w dowolnym formacie, dowolną techniką
plastyczną;
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną
pracę;
5. Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 3;
6. Do każdej pracy dołączona powinna być czytelnie wypełniona metryczka:
− imię i nazwisko dziecka,
− wiek,
− nazwa i adres placówki,
− adres e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
− dokładna nazwa i adres przedszkola,
− oraz zgoda Rodziców na udział dziecka w konkursie
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału
w konkursie.
8. Termin nadsyłania prac do 16 lutego 2021r.
IV. Kryteria oceny pracy:
− zgodność z tematem;
− wkład pracy własnej dziecka;
− oryginalność i pomysłowość.
V. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu
2. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy; prace plastyczne przechodzą na
własność Organizatora
3. W konkursie przewidziano 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) oraz
wyróżnienia. Nagrody zostaną dostarczone do danej placówki.
4. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola:
Przedszkole nr 16 w Żorach – im. Czesława Janczarskiego (zory.pl)
5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 lutego 2021r.
6. Prace należy przesłać na adres:
Przedszkole Nr 16 im. Cz. Janczarskiego
os. Sikorskiego, 44-240 Żory
z dopiskiem: Konkurs „Maska Karnawałowa”
7. Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wygranej
i formie dostarczenia nagród drogą elektroniczną.
8. Dyplomy za udział w konkursie zostaną wysłane drogą elektroniczną na
wskazany adres e-mail.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez Przedszkole nr 16
im. Cz. Janczarskiego w Żorach. Dane osobowe podawane w wiadomości
będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw
autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
3. Przesyłając zgłoszenie nauczyciel prowadzący oświadcza, że dziecko jest
autorem pracy, praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin;
5. Rodzic oraz nauczyciel prowadzący wypełniają załączniki do regulaminu,
które zostają nadesłane pocztą wraz z pracą konkursową.

Koordynatorzy: Emilia Ciołek, Beata Kupisz,
Telefon kontaktowy: 696934838, 608284075

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj