Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach ogłosiła zasady zdalnego nauczania na czas od 25 marca 2020 r. do końca okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1) Komunikacja z rodzicami i uczniami będzie się odbywać przez dziennik elektroniczny Librus moduł „Wiadomości”:
– w klasach 1-3 wiadomości będą wysyłane na konto rodzica,
– w klasach 4-8 te same wiadomości będą wysyłane na konto ucznia i na konto rodzica, aby rodzice mogli nadzorować proces nauczania danego ucznia.
W wiadomościach nauczyciele mogą umieszczać informacje, instrukcje, linki do
różnych stron zawierających materiały do nauki oraz umieszczać w załącznikach
pliki z materiałami i zadaniami.
2) W ogłoszeniu na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym opublikowany
zostanie tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący podczas nauczania na
odległość w terminie od 25 marca 2020 do odwołania. Celowo nie ma w nim
podanych godzin, gdyż w zależności od typu lekcji i w zależności od wyboru lub
nie dodatkowej innej niż dziennik elektroniczny formy komunikacji, jeśli będzie
konieczne ustalenie godziny, będzie ona ustalana indywidualnie miedzy
nauczycielem uczącym a uczniami. Nauka zdalna i przekazywanie materiałów czy
zadań z poszczególnych przedmiotów będzie się odbywać zgodnie z tym
rozkładem.
3) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia,
które:
a) mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej:
– dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/,
– stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np.
https://www.oke.waw.pl/,
– materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji
publicznej i radiofonii,
– innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
b) mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela.
4) W klasach 1-3 potwierdzenie wykonania zadań przez ucznia będzie się odbywać
w sposób ustalony przez wychowawcę z rodzicami uczniów danej klasy.
5) W klasach 4-8 jeżeli zadanie zadane przez nauczyciela będzie wymagało od
ucznia odesłania pliku z zawartością będzie ono również umieszczone w module
„Zadania domowe” gdzie uczeń poprzez swoje konto ma dostępną opcję „Wyślij
rozwiązanie”. Nie ma możliwości technicznych, aby ta opcja była dostępna z konta
rodzica. Dlatego ważne jest, aby i uczeń i rodzic miał dostęp do swojego konta.
Można odesłać tylko jeden plik.
6) W zadaniu musi być jasno podana informacja czy jest ono pracą samodzielną
podlegającą ocenie czy też materiałem ćwiczeniowym do nauki.
7) Nauczyciele zobowiązani są poprawiać błędy w otrzymanych pracach i pomagać
w procesie nauczania poprzez dodatkowe tłumaczenie, konsultowanie
napotkanych trudności i naprowadzanie na prawidłowe rozwiązania na bieżąco
w godzinach od 9.00 do 12.00 w dni robocze różnorodnymi kanałami
informacyjnymi w zależności od dostępnych nauczycielowi, uczniom i rodzicom
możliwości.
8) Od dnia 25 marca rozpocznie się informowanie uczniów i rodziców o postępach
ucznia w nauce, które będą monitorowane oraz zachodzić będzie weryfikacja
wiedzy i umiejętności uczniów poprzez ocenianie zgodnie z dotychczasowymi
zapisami zawartymi w statucie szkoły. Oceny będą wpisywane do dziennika
elektronicznego zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Za wcześniejszy okres od 16 do 24 marca 2020r., aby docenić wkład pracy
uczniów, którzy podejmowali próby podczas tworzenia i sprawdzania systemu
zdalnego nauczania i wykonywali różne zadania dydaktyczne, oceny za pracę w
tym okresie wpisane zostaną dla uczniów chętnych.
9) Ilość zajęć została dostosowana do możliwości uczniów. Materiały przesyłane dla
uczniów z orzeczeniami będą dostosowywane przez nauczycieli
współorganizujących kształcenie zgodnie z ich Indywidualnymi Programami
Edukacyjno-Terapeutycznymi. Gdyby ktoś z uczniów czy rodziców uznał
przekazywane materiały i nauczanie za niewystarczające proszę zwrócić się do
nauczyciela o materiały dodatkowe dla chętnych.
10) Pomocy pedagogicznej i psychologicznej udzielają pedagodzy Barbara Goi i Marta
Gazda oraz psycholodzy Agnieszka Auguścik i Paulina Piwowar-Sajdyk.
Szczegółowe zasady w ogłoszeniach i wiadomościach w dzienniku
elektronicznym.
11) Wychowawcy świetlicy zapewniają materiały pozwalające w różnorodny,
kreatywny i rozwijający sposób zorganizować czas wolny uczniów. Udostępniają
je na stronie Świetlica Szkoła Podstawowa nr 16 Żory na Facebooku (link na
stronie szkoły w strefie „Dla ucznia”).
12) Jeżeli ktoś nie ma dostępu do konta rodzica czy ucznia proszę o kontakt
z sekretariatem pod nr tel. 723 615 582 lub kontakt przez dziennik z dyrektorem
szkoły, jeżeli dotyczy to tylko jednego z kont, celem wygenerowania hasła
i podania loginu.
Konta ucznia i rodzica mają różne możliwości.
Jak rozróżnić konta rodzica i ucznia?
Login do konta rodzica to ciąg cyfr ewentualnie zakończony literą „r”, natomiast
login do konta ucznia zawsze zakończony jest literą „u”.
13) W uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z dyrektorem szkoły możliwa
będzie alternatywna forma łączności używana do prowadzenia zdalnego
nauczania dla danego ucznia inna niż dziennik elektroniczny np. poprzez pocztę
elektroniczną.
14) Jeżeli ktoś z uczniów i ich rodziców nie będzie miał możliwości udziału w zdalnym
nauczaniu na odległość organizowanym przez szkołę drogą elektroniczną należy
to bezzwłocznie zgłosić do dyrektora poprzez sekretariat szkoły pod
nr tel. 723 615 582. Będą wtedy przygotowywane materiały w postaci papierowej
do odbioru przez rodzica na terenie szkoły zgodnie z ustalonym indywidualnie
harmonogramem.
15) W razie jakichkolwiek problemów i trudności w procesie nauczania proszę
o bezzwłoczny kontakt z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą celem
rozwiązania problemu.
16) W miarę zwiększenia dostępnych środków i możliwości powyższe zasady mogą
być w przyszłości modyfikowane.

Edukacja zdalna dla Przedszkolaków, czy to możliwe?

Nauczyciele Przedszkola nr 16 w Żorach dla swoich podopiecznych przygotowali materiały podzielone na 4 grupy tematyczne.

  • Grypy młodsze
  • Grupy starsze
  • Zabawy logopedyczne
  • Terapia

Materiały dostępne w sekcji Mamo, tato pobaw się ze mną pod adresem http://p16.zory.pl/

Pochwalcie się proszę jak zostały zorganizowane zajęcia w Waszych szkołach i przedszkolach.

Znacie ciekawe materiały w sieci, którymi warto się podzielić?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj